Regulamin opłat

§ 1

Płatność za zajęcia i grupy jest podzielona na opłatę wpisową oraz opłatę za zajęcia.

§ 2

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa gwarantuje miejsce w grupie. Jest pobierana przed początkiem zajęć lub też w ciągu roku – przed dołączeniem do grupy. W przypadku grup Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Treningu Zastępowania Agresji (TZA) i Warsztatów z TUS letnich lub zimowych opłata wpisowa jest pobierana przed rozmową z psychologiem przed zajęciami. W ramach opłaty wpisowej Uczestnicy mają możliwość dołączenia na trzy spotkania. Opłata wpisowa jest bezzwrotna – jest jedną z części opłaty półrocznej lub całorocznej. Jeśli nie zbierze się wymagana liczba uczestników grupy (min. 5/8 pełnego składu) proponujemy Państwu uczestnictwo w innej grupie lub dokonamy zwrotu opłaty wpisowej.

§ 3

Opłata za zajęcia

Opłata za zajęcia jest określona oddzielnie dla każdej grupy, wysokość opłat zależy od charakteru, długości zajęć i liczby spotkań. Możliwa jest opłata jednorazowa za całość lub system 3 rat. W przypadku płatności w systemie 3 rat, od każdej raty potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł. W przypadku nieobecności dziecka nie ma możliwości odrabiania zajęć w innej grupie ani zwrotu opłaty.
Konto i tytuł przelewu: wpłaty przyjmujemy przelewem na konto ALE Studio Łukasz Gutowski 24 1140 2004 0000 3602 8269 2460 mBank, w tytule przelewu prosimy wpisać tylko i wyłącznie: „nazwę grupy, nazwisko i imię dziecka /wpisowe bądź opłata za zajęcia.

§ 4

Dołączanie do grupy

W przypadku zajęć Treningu Umiejętności Społecznych, TUS dla najmłodszych, Treningu Zastępowania Agresji oraz Warsztatów z TUS niemożliwe jest dołączanie do grupy po jej zawiązaniu. Związane jest to z kontraktem grupy oraz specyfiką zajęć, w których bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa jej uczestników. W innych przypadkach opłata wpisowa musi być wniesiona również przez osoby dołączające / rodziców, których dzieci dołączają do grupy w trakcie jej działania. Dołączający jest zobowiązany do wniesienia opłaty wpisowej przed pierwszym spotkaniem (online, przelewem bądź na recepcji gotówką/ kartą) i powinno być opłacone najpóźniej 2 dni robocze od informacji o przyjęciu do grupy. Brak opłaty w tym terminie rozumiemy jako rezygnację z zajęć i zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania kolejnych chętnych bez ponawiania prośby o wpłatę. Opłata za zajęcia jest pomniejszana o koszt zajęć już zrealizowanych w danej grupie i jest płatna po ostatecznej decyzji rodzica o dołączeniu do grupy tj. po 2 zajęciach. Brak opłaty w tym terminie rozumiemy jako rezygnację z zajęć. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania kolejnych chętnych, bez ponawiania prośby o opłatę. Opłata wpisowa w takiej sytuacji nie jest zwrotna. Pokrywa ona koszt uczestnictwa w trakcie podejmowania decyzji dotyczącej dołączenia do grupy.

§ 5

Rezygnacja

Rodzic/opiekun/uczestnik, który chce zrezygnować z zajęć lub z uczestnictwa swojego dziecka w zajęciach, powiadamia o tym prowadzących z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. Tylko w takiej sytuacji otrzymuje zwrot opłaty za niezrealizowane zajęcia. Zwrot będzie pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł. Zwrot może nastąpić, jeśli na zwolnione miejsce zostanie przyjęta nowa osoba.

§ 6

Zniżki

Dla rodzeństwa przysługuje zniżka na drugie dziecko w wysokości 100 zł. Zniżkę należy ustalić z prowadzącym zajęcia.

§ 7

Akceptacja regulaminu

Wniesienie opłaty wpisowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług.